Lapas karte
Zemītes sākumskola

ERASMUS

Projekta “European Cultural Project”, Nr.: 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613 izplatīšanas pasākums Zemītes sākumskolā

09.05.2024

441288095-7404435989674095-8751780230707746466-n.webpZemītes sākumskola no 2021. gada, kopā ar projekta partneriem no deviņām Eiropas valstīm, realizē Erasmus+  projektu “European Cultural Project”, Nr.:  2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613. Projekts tuvojas savam īstenošanas noslēgumam, tāpēc, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem, 2024. gada  3. maijā Zemītes sākumskolā mēs organizējām projekta izplatīšanas pasākumu. Mūsu 2,5 gadu ECP projekta darba rezultāti tika apkopoti un atrādīti. Arī mazs cinītis spēj paveikt lielus darbus, par to esam pārliecināti.  Esam pateicīgi par izrādīto interesi un labajiem vārdiem Eiropas Parlamenta deputātei,  Profesorei Inesei Vaiderei, kura viesojās mūsu pasākumā un  klātesošos iepazīstināja ar  savu stāstījumu par tēmu “Latvijas kultūra Eiropā un Eiropas kultūra Latvijā- atpazīstamība un vienojošie faktori ES pilsoniskās piederības veicināšanā”. Paldies interesentiem, kolēģiem, un visiem klātesošajiem par izrādīto atbalstu un interesi par mūsu projekta rezultātiem.

Ar projekta izplatīšanas pasākuma prezentāciju latviešu valodā lūdzu iepazīties šeit: Prezentācija Eiropas kultūras projekta izplatīšanas pasākumam 03.04.2024.

Ar projekta izplatīšanas pasākuma prezentāciju angļu  valodā lūdzu iepazīties šeit:   ECP Latvia dissemanation presentation in english

Projekta vadītāja: Ērodeja Kirillova

Lasīt visu ziņu galerija (12)

Projekta "European Cultural Project" piektā apmācību sanāksme Prāgā

19.04.2024

pce-prague-group-photo-140424.webpNo 12.04.24. līdz 15.04.24. Zemītes sākumskolas projekta darba grupa piedalījās piektajā apmācību sanāksmē  Čehijā Prāgā. Sanāksmes mērķisbija pieredzes rezultātu apkopošana un no tām gūstamās mācības, galvenie uzdevumi noslēguma starptautiskajai sanāksmei. Pirmajā sanāksmes dienā vadības darba grupas pārstāvji iepazīstināja ar ankešu apkopojumu par projekta dalībnieku zināšanu un prasmju novērtējumu, pamatojoties uz izvirzītajiem mērķiem un to rezultātu analīzes, dalījās  ar jaunumiem projekta tīmekļa vietnē un tiešsaistes resursu bibliotēkas materiāliem. Dienas noslēguma daļā viesojās EUROPEUM Eiropas politikas institūta vecākais pētnieks Vít Havelka ar prezentāciju par tēmu “Brīvības, demokrātijas un tiesiskuma pieņemšana Čehijā”.

Otrajā sanāksmes dienā katra partnervalsts informēja par īstenotajiem un plānotajiem projekta izplatīšanas pasākumiem un aktivitātēm. Tika piedāvātas 2 izstrādātas mācību programmas sākumskolas un vidusskolas līmenim par Eiropas kultūras mācīšanu skolās. Sadaloties darba grupās tika izdiskutēti, veikti ieteikumi un idejas, kuras tēmas, aktivitātes, pamatojoties uz mūsu pieredzi, ir pieņemamas attiecīgajam vecumposmam.

Protams, neizpalika iepazīšanās ar Prāgas kultūrvēsturisko mantojumu: ekskursija pa Pašvaldības namu (Obecní dům) gida pavadībā, džeza mūzikas koncerts džeza klubā un brauciens ar kuģīti pa Vltavas upi.

Tikšanās noslēgumā, projekta darba grupas dalībnieki, izvirzīja un dokumentēja kopīgi paveicamos uzdevumus līdz nākošajam tikšanās noslēguma pasākumam jūnijā, kas notiks Spānijā.

Projekta dalībniece Laura Bergmane

Zemītes sākumskolas pārstāvji piedalās Erasmus+ projekta "EUROPEAN CULTURAL PROJECT" starpvalstu sanāksmē Bulgarijā

whatsapp-image-2023-09-22-at-19-14-52.jpgTikšanās laikā tika prezentētas un analizētas dalībvalstu sagatavotās prezentācijas par mācību eksperimentu gaitu, izmantotajām mācību metodēm, resursiem, skolēnu vecumposmiem, iesaistītajiem mācību priekšmetiem un sasniegtajiem rezultātiem. Darba grupās apkopotas vienojošās mācību procesa metodes, kuras tikušas izmantotas dalībvalstu mācību eksperimentu laikā, lai šis metodes apvienotu vienotā mācību procesa organizēšanas ieteikumā, kas ir nozīmīgs lai sasniegtu projekta mērķi- izstrādāt mācību programmu par Eiropas kultūru, kura tiktu piedāvāta kā ieteikums citām izglītības iestādēm Eiropā. Strādāts pie intelektuālo produktu IQ 4 “Video par to, ko skolēni, studenti un skolotāji, kas piedalās eksperimentos, domā par Eiropas kultūru “  un IQ 5 “Eiropas kultūras mācīšanas metožu salīdzinošā analīze skolās, kurās notika eksperimenti, kā arī skolēnu Eiropas kultūras apguves līmeņa un to Eiropas pilsonības sajūtas pieauguma novērtējums.”  sagatavošanas  dokumentiem un veikti kopsummējošie rezumējumi šo atskaišu izveidošanā un sagatavošanā nodošanai. Abu intelektuālo produktu galējā izstrāde un nodošana notiks projekta trešajā darbības gadā. Darba grupās un kopīgā apspriedē tika izskatīti un izstrādāti projekta izplatīšanas pasākumu ieteikumi un galvenie punkti, kuri jāievēro projekta izplatīšanas aktivitātes dalībvalstu projekta īstenotājiem. Tika nolemts, ka visās turpmākajās sanāksmēs partnervalstīm ir jāziņo par īstenotajiem izplatīšanas pasākumiem, kuri jāveic līdz 2024.gada beigām, kad noslēdzas projekts. Tika aktualizēta projekta tīmekļa vietnes satura pilnveidošana un katra partnera līdzdalība par projekta laikā izveidoto mācību materiālu, video un kopējo resursu digitālās bibliotēkas papildināšanā un materiālu pievienošanā. Trešajā darba dienā notika izbraukuma pieredzes apmaiņa uz Plovdivu, lai iepazītu kā pilsētvide, vēsturiskais mantojums un laikmetīgās mākslas izpausmes tiek izmantotas gan izglītības procesos, gan veicinot pilsētas kultūrvides pievilcību tās apmeklētājiem.

Projekta koordinatore: Ērodeja Kirillova

Eiropas kultūras apguves mācību eksperimenta, projektā “European Cultural project”, mācību gada noslēgums

02.06.2023

whatsapp-image-2023-06-01-at-15-57-58.jpgEiropas kultūras apguves mācību eksperimenta daļa projekta “European cultural project” NR.2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613  ietvaros ir noslēgusies. Visa mācību gada garumā skolotāji centās integrēt apgūstamajā macību vielā ar to saistāmo informāciju par Eiropas valstīm- kultūru, mākslu,mūziku, tradīcijām, ģeogrāfisko stāvokli, naudu, sporta aktualitātēm un dažādām informācijām, kuras palīdzētu skolēniem izprast Latvijas un Eiropas valstu vienojošās pamatvērtības, atšķirības un to līdzības ar mūsu vērtībām. Lai skolēni labāk izprastu ES un spētu sevi saredzēt kā Eiropas pilsoni, zinātu savas tiesības un iespējas, kuras garantē un aizstāv ne tikai mūsu valsts likumdošana, bet likumi arī ārpuss mūsu valsts robežām. Salīdzinoši jaunā vecumposma dēļ,  daudzas lietas tika skatītas kontekstā skolēnu izpratnes un informācijas uzņemšanas līmenim. Lai pilnveidotu un pārbaudītu skolēnu zināšanas tika rosināta skolēnu dalība Eiropas eksāmenā 7.8.un 9.maijā, kurā atbilstoši savam vecumposmam, tās varēja pārbaudīt un iegūt sistēmas vērtējumu. Pa šo gadu esam kļuvuši mazliet zinošāki par Eiropu, radoši izpaudušies un padziļināti izpētījuši svētku svinēšanas tradīcijas dazādās Eiropas valstīs.

Projekta koordinatore: Ērodeja Kirillova

Lieldienu tradīciju izpēte Eiropas valstīs

whatsapp-image-2023-04-05-at-14-05-39.jpgGaidot Lieldienas tika iepazītas Lieldienu tradīcijas gan Latvijā gan Eiropā. Eiropas kultūras projekta mācību eksperimenta ietvaros olas ieguva raibas krāsas atspoguļojot savos krāsojuma greznojumos Eiropas valstu karogus.

Projekta koordinatore Ērodeja Kirillova

Projekta "European Cultural Project" ceturtās apmācību sanāksmes (LTA 4) Romā

whatsapp-image-2023-03-06-at-12-39-25.jpgCeturtās apmācību sanāksmes (LTA 4) mērķis bija informācijas un pieredzes apmaiņa starp projekta partnervalstīm par mācību eksperimentu gaitu iesaistītajās skolās eksperimenta starpposmā. Projektā pieteikto mācību plānu izpildes analīze dotajā laika posmā  (pirmajā mācību pusgadā) un sasniegtie rezultāti Eiropas kultūras mācīšanas eksperimentos kurus veic integrējot papildus izzinošus materiālus par Eiropas kopīgajām vērtībām ikdienas mācību procesā. Piedalīties starpvalstu komandu diskusijās par paveikto un uzlabot kopīgo mācību metožu izmantošanas plānu, izdarīt secinājumus un  atziņas, lai uzlabotu turpmāko projekta mācību eksperimenta virzības procesu.

Komandējuma laikā, darba grupai tika prezentēti katrā valstī, projekta ietvaros notikušie mācību eksperimenti, to veidi, metodes un rezultāti. Tika analizēti un salīdzināti katras valsts sasniegtie mērķi Eiropas kultūras mācīšanā. Diskutēts par projekta norises uzraudzības un tajā jau paveikto darbu apkopojumu atspoguļošanas dokumentiem. Veikti ieteikumi un precizējumi projekta vadības darba grupa sagatavotajos atskaišu dokumentos, kuri tiek gatavoti iesniegšanai Erasmus+ aģentūrai Francijā. Strādāts pie nākošo intelektuālo produktu sagatavošanas un atspoguļošanas atskaišu dokumentiem un veikti kopsummējošie rezumējumi šo atskaišu izveidošanā un sagatavošanā nodošanai.

Kopdarbojoties, darba grupās, ar aktivitātes dalībniekiem no iesaistītajām valstīm, tika iepazīti un izdiskutēti kultūras vērtību mācīšanai izmantotie materiāli,  kurus bija izstrādājuši citi projekta partneri un prezentēti Zemītes sākumskolas izmantotie mācību materiāli. Iepazītas metodes un izstrādātie materiāli Virtuālās realitātes briļļu izmantošanai mācību procesos, kurus prezentēja Nīderlandes pārstāvji.  Tika sagatavoti jautājumu bloki intervijām ar Nereto skolas skolēniem, dažādiem vecumposmiem, par viņu ieguvumiem, grūtībām un sasniegumiem jau notikušā eksperimentu posmā pirmajā mācību pusgadā. Notika viesošanās Istituto Comprensivo di Nereto - Sant’Omero skolā. Notika darba un diskusiju sesija ar skolēniem, iepazināmies ar viņu mācību eksperimenta laikā tapušajā uzvedumā par Eiropas kultūru un sarunas ar eksperimentā iesaistītajiem Nereto skolas skolotājiem. Skolas audzēkņi prezentēja skolas mācību vidi un dalības Erasmus+ projektos. Tikšanās noslēgumā, projekta darba grupas dalībnieki, izvirzīja un dokumentēja kopīgi paveicamos uzdevumus līdz nākošajam tikšanās pasākumam septembrī.

Lasīt visu ziņu galerija (4)
<>
back to top