Lapas karte
Zemītes sākumskola

Dokumenti

Noteikumi

Droša interneta lietošanas noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi Zemītes sākumskolā no 01.09.2021.

Zemītes sākumskolas izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi.

Iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas izglītības grupās.

Izglītojamo vecāku, aizbildņu un citu personu uzturēšanās kārtība Zemītes sākumskolā.

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2022./23.m.g

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos Zemītes sākumskolā.

Darba kārtības noteikumi Zemītes sākumskolā no 01.09.2021.

Zemītes sākumskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi.

Noteikumi par rīcības plānu, ja Zemītes sākumskolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas un bīstamos priekšmetus.

Informācija par personas datu iegūšanu Zemītes sākumskolā


Epidemioloģiskās drošības pasākumu dokumenti

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Aktulizēts 2022./23.m.g.

Kārtība, kādā tiek organizēts darbs, ievērojot epidemiloģiskās drošības pasākumus covid - 19 laikā no 01.09.2021.g.

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Zemītes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupās.


Izglītības programma

Zemītes sākumskolas izglītības programma 2023./24. mācību gadā


Nolikums un attīstības plāns

Zemītes sākumskolas Attīstības plāns 2023. - 2025. mācību gadam

Zemītes sākumskolas nolikums. Apstiprināts 29.09.2021.

Zemītes sākumskolas Attīstības plāns 2020. - 2022. mācību gadam.


Audzināšanas darbs

Audzināšanas darba plāns 2022./2023.m.g.

Skolas pašvērtējums

Zemite_pasvertejums_2022_2023mg.pdf

Zemītes sākumskola pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022. m.g.

Zemītes sākumskolas pašnovērtējuma ziņojums 2020./21. m.g.

Pašnovērtējuma ziņojums 2019./20.m.g.


Ētikas kodekss

Ētikas kodekss.


Reglamenti

Zemītes sākumskolas Pedagoģiskās padomes reglaments.

Zemītes sākumskolas pedagogu metodisko komisiju darbības reglaments.

Atbalsta komandas reglaments.

Pagarinātās dienas grupas reglaments.

Zemītes sākumskolas skolas padomes reglaments.

Zemītes sākumskolas bibliotēkas reglaments.


Tukuma novada pašvaldības dokumenti

Dokumentu aprites kārtība Tukuma novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās. (Ietver grozījumus no 16.12.2021. rīkojumu Nr. TND/1-12.1/21/452)
     Arhīva pārvaldības kārtība Tukuma novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās. 26.10.2021. rīkojumam Nr.  TND/1-12.1/21/375
<>
back to top