Lapas karte
Zemītes sākumskola

Pumpurs

 iMuHPY9jAu4AAAAASUVORK5CYII=

 AAAAAElFTkSuQmCC

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

No 2017.gada 1.novembra Zemītes pamatskola uzsāka darbību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā Fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts 5. - 9.klašu skolēniem, projekts turpināsies līdz 2022.gada beigām. 

2019./2020.mācību gadā personalizētu atbalstu 5.–9. klašu 8 skolēniem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē sniedz latviešu valodas un literatūras, krievu valodas un literatūras, matemātikas, angļu valodas skolotājas (turpmāk – priekšmetu skolotājas): S.Daņiļeviča, S.Bērsone, G.Immermane, I.Kreicberga un L.Bergmane. Projektu koordinē –  I.Krūmiņa, L.Bergmane.

Zemītes sākumskola (turpmāk – skola) 2020./2021. mācību gadā turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – PuMPuRS, lai samazinātu skolēnu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp Kandavas novada izglītības pārvaldi, skolas administrāciju, pedagogiem un vecākiem, lai identificētu skolēnus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

PuMPuRS projektā ir iesaistīta skolas administrācija – direktore R.Liepiņa-Krauja  un projekta koordinatore skolā L.Bergmane. Personalizētu atbalstu 5.–6. klašu  skolēniem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē sniedz latviešu valodas un literatūras, krievu valodas skolotājas, kā arī speciālais pedagogs.

Saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto PuMPuRS programmas aktivitāšu plānu,  tiek ieplānotas sekojošas aktivitātes:

  • tikšanās ar skolas priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un projekta koordinatoriem konsultāciju grafika apstiprināšanai; vienošanās parakstīšanai.
  • tikšanās ar skolēniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts individuālo konsultāciju grafika saskaņošanai.
  • tikšanās ar skolēnu vecākiem vienošanās parakstīšanai.
  • individuālu atbalsta pasākumu (turpmāk – IAP) sagatavošana un uzraudzība, lai izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

2020./2021.m.g. I semestrī konsultatīvais atbalsts tika sniegts 2 skolēniem.

Konsultatīvo atbalstu sniedza 3 pedagogi (latviešu valodā, krievu valodā). Uzlabojusies izglītojamo mācību motivācija, sekmēta lasītprasme, rakstītprasme. Izglītojamie 1. semestri pabeidza ar sekmīgiem vērtējumiem.

2021.gada 4., 5. un 7. janvārī 7 mūsu skolas skolotāji apmeklēja kursus - pedagogu profesionālās kompetences pilnveides darbnīcas tiešsaistē, kuras vadīja Agnis Timmermanis, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas vēstures, sociālo zinību, politikas un tiesību skolotājs. 

Darbnīcu norise tika finansēta no Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) līdzekļiem. Darbnīcu saturs bija veidots, izmantojot projekta ietvaros izstrādātos sešus metodiskos atbalsta līdzekļus pedagogiem:
1.Rekomendācijas sadarbībai audzināšanas jomā;
2.Rekomendācijas komunikācijas un sadarbības stiprināšanai ar iestādēm un organizācijām;
3.Rekomendācijas konfliktu un problēmu situāciju risināšanai;
4.Rekomendācijas uzvedībai un sadarbībai klasē;
5.Rekomendācijas darbam ar vecākiem;
6.Konsultēšanas vadlīnijas pedagogiem. 

Darbnīcu mērķis bija veicināt pedagogu un izglītības iestāžu personāla:

- izpratni par PMP riskiem un prasmi īstenot pedagogu un izglītības iestādes darbības pašvērtējumu, akcentējot PMP risku mazināšanas iespējas,
- izpratni par PMP risku mazināšanas pieejām un stratēģijām, izmantojot un strādājot ar ESF projekta PuMPuRS Nr. 8.3.4.0/16/I/001 metodiskajiem atbalsta materiāliem,
- prasmes īstenot metodiskajos atbalsta materiālos iekļautās stratēģijas un metodiskos ieteikumus PMP risku mazināšanai savā izglītības iestādē.
Kursi bija ļoti interesanti un saistoši. Mēs darbojāmies grupās ar izdales materiāliem, diskutējām.
Pēc šo kursu apmeklēšanas mums ir izpratne par PMP riskiem, to mazināšanas pieejām un stratēģijām un prasmes izvērtēt pedagogu un izglītības iestādes darbību, pilnveidotas prasmes praksē pielietot izstrādātos metodiskos atbalsta materiālus, īstenot rekomendācijas PMP risku mazināšanai, iegūtas prasmes izstrādāt individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem PMP risku mazināšanai.

Informāciju par šo  projektu var atrast www.pumpurs.lv ; www.ikvd.gov.lv

Zemītes sākumskola (turpmāk – skola) 2021./2022. mācību gadā turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – PuMPuRS, lai samazinātu skolēnu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp Tukuma novada izglītības pārvaldi, skolas administrāciju, pedagogiem un vecākiem, lai identificētu skolēnus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Šajā mācību gadā personalizētu atbalstu diviem 4.–5. klašu  skolēniem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē sniedz latviešu valodas un literatūras, matemātikas skolotājas I.Kolāte, O.Tutiņa, kā arī speciālais pedagogs M.Starte.

Pateicoties projekta individuālajām konsultācijām, šie skolēni sekmīgi pabeidza gan 4., gan 5.klasi.

 

<>
back to top