Zemītes sākumskola

Dokumenti

Zemītes sākumskolas pašnovērtējuma ziņojums

Kārtība, kādā tiek organizēts darbs, ievērojot epidemiloģiskās drošības pasākumus covid - 19 laikā

Nolikums

Izglītības programmas

Pašnovērtējuma ziņojums

Zemītes sākumskolas Attīstības plāns 2020. - 2022. mācību gadam.

Audzināšanas darba plāns 2020./2021.m.g

Kārtība, kādā tiek organizēts darbs Zemītes sākumskolā, ievērojotepidemiloģiskās drošības pasākumus COVID-19 laikā.

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Zemītes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupās.

Zemītes sākumskolas iekšējās kārtības noteikumi.

Zemītes sākumskolas izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi.

iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas izglītības grupās.

izglītojamo vecāku, aizbildņu un citu personu uzturēšanās kārtība Zemītes sākumskolā.

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos Zemītes sākumskolā.

Noteikumi par rīcības plānu, ja Zemītes sākumskolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas un bīstamos priekšmetus.

Zemītes sākumskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi.

Ētikas kodekss.

Darba kārtības noteikumi Zemītes sākumskolā.

Zemītes sākumskolas Pedagoģiskās padomes reglaments.

Zemītes sākumskolas pedagogu metodisko komisiju darbības reglaments.

Atbalsta komandas reglaments.

Pagarinātās dienas grupas reglaments.

Zemītes sākumskolas skolas padomes reglaments.

Zemītes sākumskolas bibliotēkas reglaments.

Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Zemītes sākumskolā.

Informācija par personas datu iegūšanu Zemītes sākumskolā.


<back to top