Zemītes sākumskola

Pumpurs

 iMuHPY9jAu4AAAAASUVORK5CYII=

 AAAAAElFTkSuQmCC

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

No 2017.gada 1.novembra Zemītes pamatskola uzsāka darbību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā Fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts 5. - 9.klašu skolēniem, projekts turpināsies līdz 2022.gada beigām. 

2019./2020.mācību gadā personalizētu atbalstu 5.–9. klašu 8 skolēniem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē sniedz latviešu valodas un literatūras, krievu valodas un literatūras, matemātikas, angļu valodas skolotājas (turpmāk – priekšmetu skolotājas): S.Daņiļeviča, S.Bērsone, G.Immermane, I.Kreicberga un L.Bergmane. Projektu koordinē –  I.Krūmiņa, L.Bergmane.

Zemītes sākumskola (turpmāk – skola) 2020./2021. mācību gadā turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – PuMPuRS, lai samazinātu skolēnu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp Kandavas novada izglītības pārvaldi, skolas administrāciju, pedagogiem un vecākiem, lai identificētu skolēnus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

PuMPuRS projektā ir iesaistīta skolas administrācija – direktore R.Liepiņa-Krauja  un projekta koordinatore skolā L.Bergmane. Personalizētu atbalstu 5.–6. klašu  skolēniem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē sniedz latviešu valodas un literatūras, krievu valodas skolotājas, kā arī speciālais pedagogs.

Saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto PuMPuRS programmas aktivitāšu plānu,  tiek ieplānotas sekojošas aktivitātes:

  • tikšanās ar skolas priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un projekta koordinatoriem konsultāciju grafika apstiprināšanai; vienošanās parakstīšanai.
  • tikšanās ar skolēniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts individuālo konsultāciju grafika saskaņošanai.
  • tikšanās ar skolēnu vecākiem vienošanās parakstīšanai.
  • individuālu atbalsta pasākumu (turpmāk – IAP) sagatavošana un uzraudzība, lai izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

 

<back to top