Zemītes pamatskola

EKO skola

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvaldību skolā, jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Zemītes pamatskola darbību programmā uzsāka 2011.gadā.

Skolā darbojas eko-padome, kuras vadību 2013./14.m.g. aktīvistu padome uzticēja 7.klases skolniecei Madarai  Sjanitai.

Kopīgi skolēnu grupa ir veikusi Skolas Vides pārskatu, lai varētu plānot darbību mācību gada garumā. Pēc tā ir sastādīts skolas Vides rīcības plāns. Ikmēneša sanāksmēs notiek izvērtēšana. Saistībā ar mācību procesu skolēni veic eksperimentus un tos demonstrē gan skolā, gan novadā. Katru gadu komandas piedalās Vides spēlēs.

Skolēni aktīvi piedalās skolas apkārtnes sakopšanas darbos – grābjot lapas parkā, absolventi – stādot rozes pie skolas parādes durvīm, kā arī ievērojot kārtību skolas apkārtnē. Visi jau vairākus gadus piedalās atkritumu šķirošanā un nodošanā pārstrādes punktiem – gan makulatūru, gan baterijas. Piesaistīti tiek arī pagasta iedzīvotāji ar saviem pārstrādei nododamiem resursiem. Par to skolēni saņēmuši bezmaksas zīmēšanas papīru , gan pasākuma apmeklējumus Mežaparkā, gan jaukus un izglītojošus materiālus stundām skolotāji.

Vairākus gadus skolēni, skolotāju vadībā, piedalās „Mammadaba” programmā, kur visiem kopīgi jāgatavo putnu būri un jāizliek kokos, gan jāstāda jauni meži, gan jāpiedalās izglītojošos pasākumos. Tas ir ļoti aizraujoši.

2013./14.m.g. skolas mērķis ir strādāt pie temata „Mežs”, jo rudenī 9.klases skolēni palīdzēja vienā saimniecībā stādīt ozolu birzi, bet pavasarī 4.klase dosies palīgā LVM stādīt eglītes.

<
mykoobback to top