Lapas karte
Zemītes sākumskola

ERASMUS

Zemītes sākumskolas pārstāvji piedalās Erasmus+ projekta "EUROPEAN CULTURAL PROJECT" starpvalstu sanāksmē Bulgarijā

whatsapp-image-2023-09-22-at-19-14-52.jpgTikšanās laikā tika prezentētas un analizētas dalībvalstu sagatavotās prezentācijas par mācību eksperimentu gaitu, izmantotajām mācību metodēm, resursiem, skolēnu vecumposmiem, iesaistītajiem mācību priekšmetiem un sasniegtajiem rezultātiem. Darba grupās apkopotas vienojošās mācību procesa metodes, kuras tikušas izmantotas dalībvalstu mācību eksperimentu laikā, lai šis metodes apvienotu vienotā mācību procesa organizēšanas ieteikumā, kas ir nozīmīgs lai sasniegtu projekta mērķi- izstrādāt mācību programmu par Eiropas kultūru, kura tiktu piedāvāta kā ieteikums citām izglītības iestādēm Eiropā. Strādāts pie intelektuālo produktu IQ 4 “Video par to, ko skolēni, studenti un skolotāji, kas piedalās eksperimentos, domā par Eiropas kultūru “  un IQ 5 “Eiropas kultūras mācīšanas metožu salīdzinošā analīze skolās, kurās notika eksperimenti, kā arī skolēnu Eiropas kultūras apguves līmeņa un to Eiropas pilsonības sajūtas pieauguma novērtējums.”  sagatavošanas  dokumentiem un veikti kopsummējošie rezumējumi šo atskaišu izveidošanā un sagatavošanā nodošanai. Abu intelektuālo produktu galējā izstrāde un nodošana notiks projekta trešajā darbības gadā. Darba grupās un kopīgā apspriedē tika izskatīti un izstrādāti projekta izplatīšanas pasākumu ieteikumi un galvenie punkti, kuri jāievēro projekta izplatīšanas aktivitātes dalībvalstu projekta īstenotājiem. Tika nolemts, ka visās turpmākajās sanāksmēs partnervalstīm ir jāziņo par īstenotajiem izplatīšanas pasākumiem, kuri jāveic līdz 2024.gada beigām, kad noslēdzas projekts. Tika aktualizēta projekta tīmekļa vietnes satura pilnveidošana un katra partnera līdzdalība par projekta laikā izveidoto mācību materiālu, video un kopējo resursu digitālās bibliotēkas papildināšanā un materiālu pievienošanā. Trešajā darba dienā notika izbraukuma pieredzes apmaiņa uz Plovdivu, lai iepazītu kā pilsētvide, vēsturiskais mantojums un laikmetīgās mākslas izpausmes tiek izmantotas gan izglītības procesos, gan veicinot pilsētas kultūrvides pievilcību tās apmeklētājiem.

Projekta koordinatore: Ērodeja Kirillova

Eiropas kultūras apguves mācību eksperimenta, projektā “European Cultural project”, mācību gada noslēgums

02.06.2023

whatsapp-image-2023-06-01-at-15-57-58.jpgEiropas kultūras apguves mācību eksperimenta daļa projekta “European cultural project” NR.2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613  ietvaros ir noslēgusies. Visa mācību gada garumā skolotāji centās integrēt apgūstamajā macību vielā ar to saistāmo informāciju par Eiropas valstīm- kultūru, mākslu,mūziku, tradīcijām, ģeogrāfisko stāvokli, naudu, sporta aktualitātēm un dažādām informācijām, kuras palīdzētu skolēniem izprast Latvijas un Eiropas valstu vienojošās pamatvērtības, atšķirības un to līdzības ar mūsu vērtībām. Lai skolēni labāk izprastu ES un spētu sevi saredzēt kā Eiropas pilsoni, zinātu savas tiesības un iespējas, kuras garantē un aizstāv ne tikai mūsu valsts likumdošana, bet likumi arī ārpuss mūsu valsts robežām. Salīdzinoši jaunā vecumposma dēļ,  daudzas lietas tika skatītas kontekstā skolēnu izpratnes un informācijas uzņemšanas līmenim. Lai pilnveidotu un pārbaudītu skolēnu zināšanas tika rosināta skolēnu dalība Eiropas eksāmenā 7.8.un 9.maijā, kurā atbilstoši savam vecumposmam, tās varēja pārbaudīt un iegūt sistēmas vērtējumu. Pa šo gadu esam kļuvuši mazliet zinošāki par Eiropu, radoši izpaudušies un padziļināti izpētījuši svētku svinēšanas tradīcijas dazādās Eiropas valstīs.

Projekta koordinatore: Ērodeja Kirillova

Lieldienu tradīciju izpēte Eiropas valstīs

whatsapp-image-2023-04-05-at-14-05-39.jpgGaidot Lieldienas tika iepazītas Lieldienu tradīcijas gan Latvijā gan Eiropā. Eiropas kultūras projekta mācību eksperimenta ietvaros olas ieguva raibas krāsas atspoguļojot savos krāsojuma greznojumos Eiropas valstu karogus.

Projekta koordinatore Ērodeja Kirillova

Projekta "European Cultural Project" ceturtās apmācību sanāksmes (LTA 4) Romā

whatsapp-image-2023-03-06-at-12-39-25.jpgCeturtās apmācību sanāksmes (LTA 4) mērķis bija informācijas un pieredzes apmaiņa starp projekta partnervalstīm par mācību eksperimentu gaitu iesaistītajās skolās eksperimenta starpposmā. Projektā pieteikto mācību plānu izpildes analīze dotajā laika posmā  (pirmajā mācību pusgadā) un sasniegtie rezultāti Eiropas kultūras mācīšanas eksperimentos kurus veic integrējot papildus izzinošus materiālus par Eiropas kopīgajām vērtībām ikdienas mācību procesā. Piedalīties starpvalstu komandu diskusijās par paveikto un uzlabot kopīgo mācību metožu izmantošanas plānu, izdarīt secinājumus un  atziņas, lai uzlabotu turpmāko projekta mācību eksperimenta virzības procesu.

Komandējuma laikā, darba grupai tika prezentēti katrā valstī, projekta ietvaros notikušie mācību eksperimenti, to veidi, metodes un rezultāti. Tika analizēti un salīdzināti katras valsts sasniegtie mērķi Eiropas kultūras mācīšanā. Diskutēts par projekta norises uzraudzības un tajā jau paveikto darbu apkopojumu atspoguļošanas dokumentiem. Veikti ieteikumi un precizējumi projekta vadības darba grupa sagatavotajos atskaišu dokumentos, kuri tiek gatavoti iesniegšanai Erasmus+ aģentūrai Francijā. Strādāts pie nākošo intelektuālo produktu sagatavošanas un atspoguļošanas atskaišu dokumentiem un veikti kopsummējošie rezumējumi šo atskaišu izveidošanā un sagatavošanā nodošanai.

Kopdarbojoties, darba grupās, ar aktivitātes dalībniekiem no iesaistītajām valstīm, tika iepazīti un izdiskutēti kultūras vērtību mācīšanai izmantotie materiāli,  kurus bija izstrādājuši citi projekta partneri un prezentēti Zemītes sākumskolas izmantotie mācību materiāli. Iepazītas metodes un izstrādātie materiāli Virtuālās realitātes briļļu izmantošanai mācību procesos, kurus prezentēja Nīderlandes pārstāvji.  Tika sagatavoti jautājumu bloki intervijām ar Nereto skolas skolēniem, dažādiem vecumposmiem, par viņu ieguvumiem, grūtībām un sasniegumiem jau notikušā eksperimentu posmā pirmajā mācību pusgadā. Notika viesošanās Istituto Comprensivo di Nereto - Sant’Omero skolā. Notika darba un diskusiju sesija ar skolēniem, iepazināmies ar viņu mācību eksperimenta laikā tapušajā uzvedumā par Eiropas kultūru un sarunas ar eksperimentā iesaistītajiem Nereto skolas skolotājiem. Skolas audzēkņi prezentēja skolas mācību vidi un dalības Erasmus+ projektos. Tikšanās noslēgumā, projekta darba grupas dalībnieki, izvirzīja un dokumentēja kopīgi paveicamos uzdevumus līdz nākošajam tikšanās pasākumam septembrī.

Lasīt visu ziņu galerija (4)

Projekta" European Cultural Project " otrā starptautiskā sanāksme Vīnē

12.09.2022 - 15.09.2022

Otrās starptautiskās sanāksmes (TNM 2) mērķis bija projekta norises uzraudzības aktivitāšu analīze un projektā veikto darbu apkopošana, pirmā ziņojuma sagatavošana Erasmus aģentūrai. Projektā paredzētā intelektuālā  produkta IO2- Eiropas kultūras mācību veidu un metožu izstrādes apkopošana un mācību satura veidošanas progresa un paveikto darbu analīze un izvērtēšana. Projekta otrā gada darba programmas apspriešana un uzdevumu izvirzīšana. Zemītes sākumskolu pārstāvēja Ērodeja Kirillova, Ina Kolāte un Ramona Liepiņa Krauja.

Ērodeja Kirillova /Projekta koordinatore Latvijā/whatsapp-image-2022-09-20-at-14-52-28.jpg

Lasīt visu ziņu galerija (3)

“EUROPEAN CULTURAL PROJECT” dalībnieku apmācību sanāksme Latvijā

13.06.2022 - 16.06.2022 kur : Zemītes sākumskola

“EUROPEAN CULTURAL PROJECT”  dalībnieku apmācību sanāksme Latvijā un viesošanās Zemītes sākumskolā notika no 13.06.- 16.06.2022. Viesos uz Latviju bija ieradušās delegācijas no septiņām projekta dalībvalstīm – Spānijas, Austrijas, Francijas, Nīderlandes, Čehijas, Īrijas un Bulgārijas. Vācijas un Itālijas partneri darba dēļ nevarēja ierasties un mācību aktivitātēm pieslēdzās attālināti.

Zemītes sākumskola Tukuma novadā pārstāv Latvijas pusi Erasmus+ projektā “ Eiropas kultūra” (EUROPEAN CULTURAL PROJECT 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032613), kura ietvaros, kopā ar Francijas, Austrijas, Bulgārijas, Īrijas, Itālijas,  Vācijas, Nīderlandes, Spānijas un Čehijas izglītības iestādēm. Strādā pie  vienojošo priekšstatu apkopošanu par kopīgo Eiropas kultūrā. Pēc šo kopīgo vērtību apzināšanas, apstrādes un analīzes  tiks veikta eksperimentālas mācību  programmas plāna izstrāde. Projektā iesaistītajās skolās, savstarpēji daloties ieteikumos un mācību materiālos, 2022./2023. mācību gadā notiks mācību eksperimenti par mācību satura, kas sevī ietver Eiropas kultūru, ieviešanu.  Mācību eksperimenti tiks balstīti uz dažādām mācību metodēm, kā  Eiropas kultūru var integrēt skolu mācību programmās un kā īstenot eksperimentus sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās, lai ļautu skolēniem orientēties  Eiropas kultūras vērtībās un labāk apzināties savu Eiropas pilsonību.

Projekta mērķī ir definēts sasniedzamais rezultāts, ka:  “Projekts ir orientēts uz 10 Eiropas valstu  partneru sadarbību, lai  tiktu izceltas pašreizējās Eiropas kultūras izpratnes dominantes  partnervalstīs, un balstoties uz galvenajām pamatvērtībām, varētu rasties vienotas vadlīnijas  Eiropas kultūras mācīšanai jaunajai paaudzei, to integrējot izglītības ieguves procesos.  Konsolidējot Eiropas kultūru, izmantojot savstarpējas zināšanas, to apmaiņu un kopīgu mantojumu, kā arī veicinot nacionālās vai reģionālās īpatnības un, visbeidzot, stiprinot kopīgu piederības sajūtu, tiks dots  jauns  impulss  Eiropas Savienībai lai Eiropas pilsonība būtu nozīmīgāka jauno eiropiešu vidū. Vienojošo kultūras elementu akcentēšana un to mācīšana skolēniem  būs spēcīgs un būtisks kopīgas Eiropas izpratnes veidošanas virzītājspēks, jo nav iespējama īsta un reālajā dzīvē funkcionējoša savienības, ja pilsoņi nedala kopīgās, ētiskās un estētiskās vērtības. Pateicoties kopējai kultūras izpratnei, Eiropas Savienība kļūs  iekļaujošāka, izturīgāka, ilgtspējīgāka un suverēnāka.”

Projekta ietvaros ir veikta skolēnu, studentu, pedagogu un kultūras speciālistu anketēšana par viņu izpratni, kas ir Eiropā kultūrā nozīmīgs, vērtīgs un atpazīstams. Anketas saturs bija identisks visās valstīs un mērķis bija lai  katrs partneris atklāj Eiropas kultūras būtību un saturu tā, kā viņa valsts iedzīvotāji  to uztver no sava “loga”. Apvienojot visu valstu anketēšanas rezultātus, tika radīta informatīva pamatbāze  par kopīgo partnervalstu iedzīvotāju Eiropas kultūras uztverē, kas kalpo par platformu turpmākajai  projekta realizācijai.

Latvijas apmācību sesijā notika projekta partnervalstu mācību sistēmu, procesu un mācīšanas veidu iepazīšana un analīze kā esošajā mācību procesā var integrēt vai projektu veidā īstenot papildus aktivitātes, kas, atbilstoši izglītojamo vecumposmiem, dotu tiem papildus zināšanas par Eiropas kultūru un ļautu  izglītojamajiem paplašināt redzes loku par Eiropas savienību  un tās vienojošām vērtībām kopumā.               

                Darba un apmācību sesija notika Kandavas mūzikas un mākslas skolā, bet, ārpus darba, ciemiņi tika iepazīstināti ar mūsu kultūras produktiem un to izpausmēm. Ciemojāmies Kandavas muzejā lai iepazītu muzeja ekspozīciju un nogaršotu zīļu kafiju. Pēc muzeja apmeklējuma, Kandavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā ērģelniece Andra Vilkauša iepazīstināja ar baznīcas vēsturi un sniedza nelielu koncertu. Nākošajā dienā pēc darba sesijas ciemiņus vedām uz Zemīti, kur “Tēviņu vīna” darītavā saimnieki Ginta un Ivo Immermaņi bija sarūpējuši vakara maltīti un iepazīstināja ar savu uzņēmumu. Pēc tam viesi iepazinās ar Zemītes sākumskolu un piedalījās kopīgā vakarēšanā Zemītes TN ar amatierkolektīviem.

Ceturtdienā devāmies uz  Rīgu. Latvijas Nacionālajā kultūras centrā notika  tikšanās ar “Latvijas Skolas somas” programmas vadītāju Aiju Tūnu. Tikšanās mērķis bija informēt Latvijas un ārvalstu viesus par Latvijā, jau vairākus gadus darbojošos programmu Latvijas skolu bērniem un jauniešiem, “Latvijas Skolas soma” . Pēc tam viesi tika aicināti viesoties Melngalvju namā un noslēgumā iepazīt Eiropas mājas piedāvājumu Latvijā un Vecrīgas šarmu.

Nākošā darba sesija ir paredzēta rudenī Austrijā, kurā jau tiks prezentēts izstrādātais mācību plāns, kurš dos vadlīnijas kā darboties pie Eiropas kultūras mācīšanas praktiskajām nodarbībām projektā iesaistītajās skolās.

Paldies visai radošajai un atbalsta komandai no Zemītes sākumskolas. Īpašs paldies Kandavas mūzikas un mākslas skolai un Marutai Balodei par semināra norises telpām un laipno uzņemšanu. Paldies Ingai Priedei un Ivetai Gruntei par iepazīstināšanu ar mūsu prioritātēm novadā un kultūrā.  Kandavas kultūras un sporta centram un Kandavas Muzejam par viesmīlību. Kandavas Evanģēliski luteriskajai baznīcai un ērģelniecei Andrai Vilkaušai par koncertu. Kandavas uzņēmējiem, Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam  un ēdinātājiem par gardajām maltītēm un naktsmītnēm viesiem. Zemītes TN amatierkolektīvu dalībniekiem un vadītājām par koncertu un visiem, visiem, kas veltīja savu laiku projekta dalībniekiem lai parādītu labāko no tā kas mums Kandavā un Zemītē ir apskatāms, apgūstāms un baudāms.

Ērodeja Kirillova /Projekta koordinatore Latvijā/

Lasīt visu ziņu galerija (9)
<>
back to top